Banner Viadrina

Główne założenia usieciowienia

  • Tematy związane z Polską względnie tematy, które prezentują ją w szerszym kontekście: europejskim, postsocjalistycznym oraz regionalnym.
  • Interdyscyplinarne wykorzystanie założeń, sposobów myślenia oraz metod stosowanych w różnych dziedzinach nauki. Wykorzystanie interdyscyplinarności zakłada się w tych przypadkach, w których dla udzielenia odpowiedzi na tezy koniczne jest zastosowanie metod badawczychstosowanych w innych dyscyplinach (np. jakościowych i ilościowych). Dobrym przykładem tego założenia, wyważonego stosunku pomiędzy danymi ilościowymi (statystyka, czynniki zmienne itp.) oraz badaniami jakościowymi (analiza dyskursu, wywiady jakościowe itp.), są studia nad transformacją lat dziewięćdziesiątych XX w. (patrz Claus Offe „Dillema der Gleichzeitigkeit”). Na wszystkich trzech wydziałach Viadriny istnieje dwudziestoletnia tradycja studenckiej i projektowej działalności naukowej na polu interdyscyplinarnych, europejsko zorientowanych studiów o Polsce. Stanowiły one podstawę dla udanej działalności w pierwszym dziesięcioleciu istnienia uniwersytetu założonego przez Hansa-Jürgena Wagenera Frankfurckiego Instytutu Badań nad Transformacją - Frankfurter Institut für Transformationsstudien (FIT). Właśnie te badania nad Polską wprowadziły wyjątkową orientację frankfurcką  do ścisłej czołówki międzynarodowych badań nad transformacją. Dotyczyły lingwistyki, prawa, gospodarki,  socjologii, politologii, historii oraz antropologii i były często prawdziwymi area studies – interdyscyplinarne i zogniskowane na Europie Środkowej i Wschodniej. Stworzenie klastra „B/Orders in  Motion” w ramach „Inicjatywy na rzecz doskonałości – Exzellenzinitiative”, łączącego w sobie główne punkty ciężkości badań trzech wydziałów dodało dodaktowej motywacji do prowadzenia na Viadrinie badań ponadwydziałowych. CIP chce nawiązać do tej tradycji, tak jak i do pracy innych ponadwydziałowych instytutów badawczych, takich jak Instytut Literatury i Polityki im. Heinricha von Kleista, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Intytut Zarządzania Konfliktami czy Frankfurcki InstytutPrawa Unii Europejskiej.  
  • Area Studies – pierwotnym zadaniem area studies, w kontekście zimnej wojny i dekolonizacji, była analiza i interpretacja innych kultur, aby je rozumieć i dzięki temu czynić dostępnymi. Dziś badania regionów świata (area studies) zyskały na znaczeniu.  Wskutek znacznego społecznego i politycznego rozwoju związanego z globalizacją i szeroko występujących zjawisk migracyjnych znajomość innych kultur stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. „Polish Studies” jako area studies to więcej niż krajoznawstwo czy badania regionalne. Innowacyjnie rozumiane area studies przyglądają się intensywniej globalnym, kulturowym, ekonomicznym i politycznym procesom wymiany. To interdyscyplinarne założenie pozwala na poddawanie problemów ponaddyscyplinarnym badaniom i nadaje się bardzo dobrze dla ZIP. Lokalizacja Frankfurtu nad Odrą – Słubic jest predestynowana do kreatywnego rozwijania nowoczesnej postaci area studies. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu polsko-niemieckiemu i nieograniczonym wręcz, codziennym procesom wymiany, przełamywane zostaje tradycyjne, statyczne rozumienie „Kultur”, dominujące w tradycyjnie pojętych badaniach regionalnych. Wyraźnym staje się, iż kultury, pomiędzy którymi dochodzi do interakcji, które wzajemnie na siebie oddziaływają, są bardzo różne, oraz że genius loci Viadriny przyczyni się do ukształtowania nowocześnie pojętych area studies