Banner Viadrina

Karolina Wróblewska

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest
Temat pracy doktorskiej:
„Pozycja prawna ojca biologicznego w świetle reguł przyporządkowania - prawnoporównawcze studium niemieckiego i polskiego prawa pochodzenia“

Prawne przyporządkowanie dziecka do rodziców odgrywa dużą rolę zarówno w prawie prywatnym jak i publicznym. Jest ono decydujące m. in. dla uzyskania władzy rodzicielskiej, prawa do kontaktów z dzieckiem, czy określenia nazwiska dziecka. Również prawo socjalne i podatkowe niejednokrotnie odnosi się w swoich przepisach do stosunku pokrewieństwa. Przede wszystkim jednak ustalone prawnie macierzyństwo i ojcostwo determinuje stan cywilny każdego człowieka. Z powyższych powodów pożądana jest zgodność prawnie określonego macierzyństwa i ojcostwa z prawdą biologiczną.

Przy ustalania stosunku ojcostwa prawo posługuje się trzema konstrukcjami: domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, uznanie oraz sądowe ustalenie ojcostwa. W szczególności w dwóch pierwszych przypadkach może się zdarzyć, że mężczyzna będący ojcem w świetle prawa nie jest genetycznie spokrewniony z dzieckiem. Pojawia się wówczas m. in. pytanie o prawa ojca biologicznego. Przedmiotem pracy doktorskiej jest zbadanie pozycji prawnej ojca biologicznego w prawie polskim i niemieckim. Na poszczególnych etapach rozprawy zostaną przeanalizowane i skonfrontowane interesy wszystkich zainteresowanych podmiotów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aspektom praw rodzicielskich, dobra dziecka oraz prawa do znajomości własnego pochodzenia. Założeniem pracy jest znalezienie rozwiązań godzących sprzeczne interesy.

Nota biograficzna: Doktorantka w Katedrze Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, Bachelor and Master of German and Polish Law na EUV (2010 & 2011), Magister prawa polskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011), Egzamin wstępny na aplikację adwokacką (2011)

Specjalność naukowa: prawo
Promotor: Prof. Dr. Dieter Martiny