Banner Viadrina

Anna Dzierżanowska

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest
Temat pracy doktorskiej:
"Harmonizacja i konsolidacja systemów podaktków bezpośrednich w unii Europejskiej"

Integralną częścią Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest stworzenie jednolitej przestrzeni gospodarczej, w której zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Stale rosnąca globalizacja na rynku wewnętrznym UE powoduje wraz z postępującą integracją gospodarczą, zwiększenie transgranicznej działalności gospodarczej, która w sposób nieunikniony prowadzi do skutków podatkowych. Jednak do dnia dzisiejszego realizacja rynku wewnętrznego wydaje się być w zakresie polityki podatkowej nie w pełni osiągnięta. Aby utworzyć jedolitą przestrzeń gospodarczą, musiałyby powstać wspólne zasady ułatwiające współdziałanie systemów podatkowych państw członkowskich. Z tym związany byłby pewien stopień harmonizacji prawa podatkowego. W szczególności harmonizacja podatków bezpośrednich jest jeszcze w stadium początkowym. Przedmiotem pracy jest zbadanie konieczności, limitów i zakresu konsolidacji i harmonizacji systemów podatków bezpośrednich w UE, na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności praca odnosi się do przeszkód podatkowych między Polską a Niemcami i szuka rozwiązań na podstawie prawa europajskiego. Celem pracy jest między innymi przedstawienie skuteczności obecnych inicjatyw europejskich, takich jak Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania Osób Prawnych (CCCTB), oraz wzkazania ich wad, zalet jak i powstających problemów podczas ich implementacji na przykładzie polskiego i niemieckiego systemu podatkowego.

Nota biograficzna: Doktorantka i pracownik naukowy w Katedrze Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Europejskiego im. Jean Monnet na Uniwersytecie Europejskim Viadrina; Bachelor and Master of German and Polish Law na EUV (2006 i 2010); Magister prawa polskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009); rok zagraniczny na Université de Nice Sophia Antipolis "Master en droit", Francja (2006/2007).

Specjalność naukowa: prawo europejskie, europejskie prawo podatkowe 
Promotor: prof. dr Matthias Pechstein