Banner Viadrina

Badania

Bibliothek 17 ©Pressestelle Heide Fest

Celem badawczym Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce jest całościowe zrozumienie – zarówno historyczne, jak i aktualne – procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych w Polsce na tle europejskim i globalnym. Polska i badania nad nią rozumiane są jako integralna część regionalnie zorientowanych badań nad Europą Środkowo-Wschodnią.

Nasza koncepcja studiów polonoznawczych opiera się na interdyscyplinarności. Centrum uzupełnia zatem tradycyjnie bardziej humanistycznie zorientowane badania nad Polską o podejścia i metody z zakresu ekonomii i nauk społecznych.

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce skupia się obecnie na następujących dziedzinach:

Nauki ekonomiczne i społeczne

  • Migracje (zarobkowe) w XIX-XIX w.
  • Transformacja socjalistyczna i rynkowa (zwłaszcza w latach 80. i 90.)
  • Historia technologii
  • Rozwój języka (w tym migracje i wielojęzyczność)
  • Zmiany społeczne w historii współczesnej

Historia i nauki o kulturze Europy Wschodniej

  • Historia Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku
  • Historia mniejszości
  • Historia i kultura pamięci
  • Badania proweniencyjne
  • Kultura popularna