Banner Viadrina

Prof. Dr. Sławomir Kamosiński

SK_DSC03747 ©Daniel Rutkowski Studio pod Łabędziem Bydgoszcz

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Sławomir Kamosiński, dr hab. prof. uczelni, pracuje w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w Instytucie Prawa i Ekonomii, Katedra Ekonomii. Kierownik Katedry Ekonomii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1992 roku. Ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym. W 1999 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, a w 2008 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Obszary badawcze

 • dzieje przemysłu i przedsiębiorstw w Polsce od 1918 roku po współczesność;
 • przemysł w okresie Polski Ludowej (struktura gałęziowa i branżowa, czynniki sprzyjające i blokujące innowacyjność przemysłu, warunki pracy);
 • restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce po 1989 roku;
 • przedsiębiorcy i przedsiębiorczość w Polsce po 1989 roku (dziedzictwo przeszłości a uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, przedsiębiorcy wobec wyzwań współczesności);
 • historia polskich marek po współczesność;
 • etyka biznesu, biznes społecznie odpowiedzialny
 • hobby: zajmuję się badaniem dziejów społeczności lokalnych.

Publikacje

Monografie:

 • Mikroekonomiczny obraz przemysłu Polski Ludowej w latach 1950 – 1980 na przykładzie regionu kujawsko – pomorskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 358
 • Przemiany w strukturze przemysłu wielkopolskiego w latach 1919 – 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, ss. 271
 • Przedsiębiorstwa w przebudowie. Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004, Bydgoszcz 2015, ISBN 978-83-8018-043-7, ss. 317
 • Gmina Sadki. Dzieje i współczesność, Sadki 2018, ISBN 978-83-65820-23-5, ss. 320.

Prace pod redakcją (od 2016):

 • 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość, pod red. Zbigniewa Bukowskiego i Sławomira Kamosińskiego, Bydgoszcz 2016, ISBN 978-83-8018-116-8, ss. 470;
 • Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość, pod red. S. Kamosińskiego i J. Laskowskiej, Bydgoszcz 2017, ISBN 978-83-8018-157-1, ss.326;
 • O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, pod red. S. Kamosińskiego i R. Pacanowskiej, Poznań 2018, ISBN 978-83-65663-41-2, ss. 284.

Wybrane artykuły:

 • Zarządzanie zespołem w czasie zmiany własnościowej przedsiębiorstwa. Ujęcie retrospektywne, „Marketing i Rynek” 2016, nr 3, ISSN 1231-7853, s. 315-325;
 • Praca jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji. Studium historyczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski (po 1945 roku), „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2016, tom 19, nr 2, s. 63-79, ISSN 1899-2226;
 • Bezpieczeństwo państwa w expose polskich premierów od Tadeusza Mazowieckiego do Beaty Szydło, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2016, nr 1 (1), ISSN 2543-8379, s. 94-118;
 • The Role of Local Government in Supporting Ownership Transformation at Enterprises in Poland after 1990, [w:] PROCEEDINGS 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM, ISF 2017, European Scientific Institute, ESI (publishing) 2017, ISBN 978-608-4642-55-8, s. 270-280, on-line: http://eujournal.org/files/journals/1/books/7th.ISF.Oxford.pdf;
 • Employee Companies as a from of dissemination of owership within the period of state enterprises privatization in Poland since 1990, „Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques” 2017, nr 54, s. 59- 69, on-line: http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/numarul54_2017.php