Banner Viadrina

Prof. Dr. Elżbieta Opiłowska

Opilowska ©Wanda Otorowska

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Uniwersytet Wrocławski

Elżbieta Opiłowska, prof. UWr dr hab., socjolożka, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza. Jej głównym obszarem badań są studia nad granicami i pograniczami, kultura pamięci, integracja europejska i stosunki polsko-niemieckie. W 2021 roku - profesura gościnna w UniGr-Center for Border Studies w Uniwersytecie Luksemburskim, a w 2020/21 - w Instytucie Studiów Europejskich w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Wielokrotna stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Fundacji Alfreda Toepfera F.V.S., Fundacji Roberta Boscha oraz Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Odbyła staże badawcze w Center for Border Region Studies Uniwersytetu Południowej Danii, Sønderborg, Leibniz-Instytutu Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (GWZO) Uniwersytetu Lipskiego oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Ostatnio opublikowała: Poland and Germany in the European Union: The Multi-dimensional Dynamics of Bilateral Relations, Abington: Routledge 2021 (red. z M. Sus).


Web: profil zewnętrzny