Banner Viadrina

Prof. Dr. Wladimir Sacharow

sacharow_x190 ©Privat

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Niemiecki Instytut Historyczny w Moskwie

Władimir Władimiriowicz Sacharow jest historykiem i od 2010 roku profesorem języka niemieckiego i niemieckiej kultury. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w Kijowie (Wydział Języków Obcych) pracował w latach 1974-1977 m.in. jako wojskowy tłumacz Armii Radzieckiej w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W latach 1979-82 studiował historię na Akademii Wojskowo-Politycznej w Moskwie, następnie nauczał na jednej z wyższych szkół oficerskich. W 1989 roku uzyskał stopień doktora ("Zachodnioniemiecki opis historii partyzantki i ruchu oporu na okupowanych terenach Związku Radzieckiego w trakcie II wojny światowej, 1941-1944"). Habilitacja na podstawie pracy pt. "Wojskowo-polityczne stosunki pomiędzy Związkiem Radzieckim i Niemcami, 1921 - czerwiec 1941". Od 1995 roku profesor historii, od 1997 członek rosyjskiej Akademii Nauk Militarnych. W latach 2002-2010 pracował dla Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej, w latach 2007-2010 jako kierownik działu naukowego. 

Obszary badawcze

M. in. militarno-polityczne aspekty radzieckiej polityki okupacyjnej w Niemczech w latach 1945-1949; militarno-polityczne stosunki pomiędzy Rosją/Związkiem Radzieckim i Niemcami; problematyka stosunków własnościowych w radzieckiej strefie okupacyjnej (1945-1949), niemiecki transfer naukowo-techniczny do Związku Radzieckiego 1944-1949; dzieła sztuki jako trofea wojenne, problematyka restytucji mienia.